Skip to main content Skip to search

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie mzdovej agendy so zárukou výpočtu a dodržania termínov.

Vyhotovenie pracovnej zmluvy, prípadne dohody, poučení, súhlasov a vyhlásenia, prihlásenie zamestnávateľa i zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Výpočet miezd a odvodov do poisťovní, tlač a odoslanie výkazov do poisťovní, odoslanie prevodného príkazu klientovi, odoslanie oznámení na daňový úrad, vyhotovenie a odoslanie prehľadu a hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti.

Zaslanie žiadostí o ročné zúčtovanie zamestnancom klienta, ich kontrola po formálnej a daňovej stránke, konzultácie so zamestnancami klienta o chýbajúcich podkladoch k ročnému zúčtovaniu, vyhotovenie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti.

Pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca, vyhotovenie potvrdenia o dobe zamestnania, potvrdenia o zrazených preddavkoch dane z príjmu zo závislej činnosti, tlač mzdových listov, vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia a vyhotovenie podkladov k pôžičkám a potvrdení o dosiahnutom príjme na požiadanie zamestnanca klienta.

Všetko pre vaše pohodlie

Po spracovaní mzdovej agendy pracovníčka firmy EkonTrio, spol. s r. o. zašle klientovi príkaz na úhradu odvodov do  poisťovní a miezd zamestnancom.

O zaslanie výkazov a všetkej ostatnej agendy sa postará naša firma. Úsilím našej spoločnosti je čo najmenej zaťažovať klienta, preto zabezpečujeme styk a komunikáciu s inštitúciami naším prostredníctvom.

Spracovanie Personalistiky zahŕňa

  • prípravu prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • vedenie personálnej evidencie

 

V oblasti vedenia mzdovej agendy vieme klientovi zabezpečiť vypracovanie dokumentácie pre účely dodržiavania ochrany osobných údajov podľa nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, 680 o GDPR.

BOZP

V prípade záujmu klienta zabezpečíme vypracovanie smerníc ohľadne BOZP a protipožiarnej ochrany ako aj prípadný audit spoločnosti pre posúdenie stupňa náročnosti práce pre účely zdravotnej služby.

Služby v oblasti personalistiky naša firma poskytuje na základe zmluvy o vedení mzdovej agendy, kde sa zaväzuje niesť plnú zodpovednosť za správnosť výpočtu miezd, splnenia oznamovacích povinností, dodržanie termínov na odovzdanie výkazov, prehľadov, hlásení a oznámení a dodržanie výplatných termínov

Predbežná zmluva na vyžiadanie v sekcii kontakt.