Skip to main content Skip to search

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Poskytujeme komplexné vedenie podvojného účtovníctva so zárukou správnosti účtovania:

 • prevzatie prvotných účtovných dokladov od klienta
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej aj daňovej
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní k DPH
 • odsúhlasenie stavu dodávateľského a odberateľského saldo konta
 • spracovanie prehľadov výsledkov hospodárenia, stavu majetku
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení
 • inventarizácia pokladnice, vykonanie dokladovej inventarizácie účtov hlavnej knihy ku dňu uzávierky
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb
 • vypracovanie účtovnej závierky a uzávierky, t. j. všetkých výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, príloh a poznámok k DP, zápisníc z valného zhromaždenia, výročnej správy a i.
 • spracovanie cashflow na požiadanie klienta
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu právnickej osoby na ďalšie účtovné obdobie
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti, vypracovanie firemných interných smerníc, vypracovanie kalkulácií
 • daň z motorových vozidiel
 • a iné služby podľa požiadaviek klienta…

Uvedené služby poskytujeme  na základe zmluvy o vedení účtovníctva, v ktorej sa zaväzujeme niesť plnú zodpovednosť za správnosť zaúčtovania účtovnej položky. Predbežnú zmluvu o vedení účtovníctva si môžete vyžiadať e-mailom v sekcii kontakt.

Doklady k spracovaniu si klient nosí osobne, alebo po dohode si doklady odoberáme priamo u klienta na základe preberacieho protokolu.

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva so zárukou správnosti účtovania:

 • prevzatie prvotných účtovných dokladov od klienta
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní k DPH
 • odsúhlasenie stavu dodávateľského a odberateľského saldo konta
 • spracovanie prehľadov výsledkov hospodárenia, stavu majetku, pokladnice
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vypracovanie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení
 • inventarizácia pokladnice, vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu uzávierky
 • vypracovanie účtovnej závierky a uzávierky, t. j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby na ďalšie účtovné obdobie
 • vypracovanie firemných interných smerníc
 • daň z motorových vozidiel
 • a iné služby podľa požiadaviek klienta

Uvedené služby poskytujeme na základe zmluvy o vedení účtovníctva, v ktorej  sa zaväzujeme niesť plnú zodpovednosť za správnosť zaúčtovania účtovnej položky. Predbežnú zmluvu o vedení účtovníctva si môžete vyžiadať e-mailom v sekcii kontakt.

Doklady k spracovaniu si klient nosí osobne, alebo po dohode si doklady odoberáme priamo u klienta na základe preberacieho protokolu.